<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=216656025545213&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Yhteistyökumppani- ja urakoitsijarekisterin tietosuojaseloste

 

Suomen kansallisen henkilötietolainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta) mukainen rekisteriseloste käsittelytoimista

 

Yhteisrekisterinpitäjät ja yhteystiedot

MaxBuild Oy

Hiomotie 19 (11. krs), 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2238436-7

puhelin: 020757100 (vaihde)

sähköposti: info@maxbuild.fi

 

MaxBuild Uudistuotanto Oy

Hiomotie 19 (11. krs), 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2911095-9

puhelin: 0207571025 (vaihde)

sähköposti: info@maxbuild.fi

 

MaxBuild Korjausrakentaminen Oy

Hiomotie 19 (11. krs), 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2911101-1

puhelin: 0207571030 (vaihde)

sähköposti: info@maxbuild.fi

 

MaxBuild Talotekniikka Oy

Hiomotie 19 (11. krs), 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2371626-3

puhelin: 0207571020 (vaihde)

sähköposti: info@maxbuild.fi

 

 

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Kristo Herold, kristo.herold@maxbuild.fi (MaxBuild Oy)

Jere Viljanen, jere.viljanen@maxbuild.fi (MaxBuild Uudistuotanto Oy)

Tuomo Kario, tuomo.kario@maxbuild.fi (MaxBuild Korjausrakentaminen Oy)

Lauri Laaksonen, lauri.laaksonen@maxbuild.fi (MaxBuild Talotekniikka Oy)

Merita Kettunen, merita.kettunen@maxbuild.fi

 

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Yhteistyökumppanirekisteri, joka sisältää yhteistyökumppaneiden edustajia ja työntekijöitä koskevia tietoja.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat rekisterinpitäjien urakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen sekä rekisterinpitäjän ja yhteistyökumppanin välisen sopimuksen täytäntöön paneminen ja yhteistyössä toteutettavien kohteiden toteuttaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös kyseisen yhteistyösuhteen analysointiin tai tilastointiin taikka rekisterinpitäjien liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

 

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjien oikeutetun edun, sopimuksen ja/tai lakisääteisen velvoitteen perusteella.

 

Tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Yhteistyökumppanirekisteriin sisältyy seuraavia tietoja:

  • yhteisön nimi ja y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen tunniste
  • yhteisön edustajan nimi ja yhteystiedot
  • työmailla työskentelevien työntekijöiden ja itsenäisten työnsuorittajien yksilöinti- ja yhteystiedot sekä lainsäädännön edellyttämät tiedot
  • yrityksen vastuullisissa asemissa olevien henkilöiden syntymäajat tai henkilötunnus
  • kuva- ja/tai videomateriaalia
  • muut mahdolliset saadut tiedot

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai siltä yritykseltä, jonka palveluksessa rekisteröity on.

 

Säilytysaika

Tietoja säilytetään sen ajan, mikä on yhteistyösuhteen ja sen synnyn ja sen jatkumisen osalta on tarpeen ja mitä lainsäädäntö edellyttää. Tietoja säilytetään sopimussuhteen päättymisen jälkeen, kunnes lainsäädännön (esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön) mukaiset säilytysajat ja vastuuajat ovat päättyneet sekä kunnes takuuvelvoitteet ja muut osapuolten väliset sopimukseen ja lainsäädäntöön perustuvat velvoitteet ja vastuut ovat päättyneet. Yhteistyökumppanin edustajan tiedot säilyvät myös rakennuskohteen asiakirjoissa.

 

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteriin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa yhteisrekisterinpitäjien kesken sopimussuhteen hoitamiseksi, muille nykyisille tai potentiaalisille yhteistyökumppaneille, tilaajalle taikka asiakkaalle esimerkiksi tarjouspyyntö- tai urakkaneuvotteluvaiheessa, sopimussuhteen kestäessä tai sen päätyttyä muun muassa projektiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannon myötä. Tietoja luovutetaan myös siten kuin lainsäädäntö edellyttää.

 

Evästeiden käyttö

Kotisivumme käyttävät evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen ja kotisivujen parantamiseksi, selvittääksemme, mitkä kotisivujen sisällöt ovat käyttäjille mielenkiintoisimpia, ja mainosten näyttämiseen sekä kohdentamiseen. Käytetyt evästeet ovat HubSpot-, GoogleAnalytics-, ja Hotjar -evästeet (jotka keräävät tietoa vierailuista sivustoillamme) sekä Facebook-eväste (seurantakoodi, joka kerää tietoa käyttäjän käyttäytymisestä kotisivuillamme, jonka avulla voimme kohdentaa sinulle mainontaa Facebookissa). Käyttämällä kotisivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön. Yhdistämällä kuitenkin mahdollisten lomakkeiden kautta antamaasi tietoa voimme myös luoda sinusta profiilin, jonka avulla voimme esittää entistä paremmin sinulle räätälöityä sisältöä ja mainontaa eri medioissa sekä kehittää käyttäjäkokemusta.

Internetselaimet hyväksyvät usein evästeet automaattisesti. Selaimen asetuksia voi muokata ja siten poistaa evästeet käytöstä. Mikäli kiellät evästeiden käytön, kaikki verkkosivustot eivät välttämättä toimi kunnolla.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. Manuaalinen aineisto

Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

  1. Sähköinen aineisto

Tietoja säilytetään soveltuvissa -tietojärjestelmissä, joihin on käyttäjäkohtainen salasanalukitus. Tietoihin on pääsy ja käyttöoikeus organisaation niillä jäsenillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Rekisteriä säilytetään suojatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat EU-alueella.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan kansallisia ja EU:n henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä ja periaatteita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Tarkastusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin (15 artiklan mukainen tarkastusoikeus) sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista (16 artikla) tai poistamista (17 artikla) taikka käsittelyn rajoittamista (18 artikla) tai vastustaa käsittelyä (21 artikla). Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö voidaan antaa rekisterinpitäjälle MaxBuild Oy:n toimitiloissa. Tietosuojan turvaamiseksi tietojen tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä tarkistetaan rekisteröidyn henkilöllisyys. Muissa rekisteröityjen oikeuksia koskevissa asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilöihin.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Viimeksi päivitetty 12.11.2019.