<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=216656025545213&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

 

Suomen kansallisen henkilötietolainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta) mukainen rekisteriseloste käsittelytoimista

 

Yhteisrekisterinpitäjät ja tietosuojaseloste

MaxBuild Oy

Hiomotie 19 (11. krs), 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2238436-7

puhelin: 020757100 (vaihde)

sähköposti: info@maxbuild.fi

 

MaxBuild Uudistuotanto Oy

Hiomotie 19 (11. krs), 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2911095-9

puhelin: 0207571025 (vaihde)

sähköposti: info@maxbuild.fi

 

MaxBuild Korjausrakentaminen Oy

Hiomotie 19 (11. krs), 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2911101-1

puhelin: 0207571030 (vaihde)

sähköposti: info@maxbuild.fi

 

MaxBuild Talotekniikka Oy

Hiomotie 19 (11. krs), 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2371626-3

puhelin: 0207571020 (vaihde)

sähköposti: info@maxbuild.fi

 

 

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Kristo Herold, kristo.herold@maxbuild.fi

 

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Työnhakijarekisteri, joka sisältää työnhakijoita koskevia tietoja.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää MaxBuildistä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työhakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksensa haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Tiettyyn tehtävään osoitettu hakemus voidaan mahdollisesti ottaa huomioon muidenkin avoimien tehtävien täytössä henkilöstöhallinnon toimesta.

 

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjien oikeutettuun etuun, kuten työnhakijan hakemukseen ja rekrytointiprosessiin.

 

Tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää työnhakijan antamat perustiedot (muun muassa nimi ja yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), sekä muut työhakemuksesta ilmenevät tiedot (kuten koulutus- ja työkokemustiedot, osaamista koskevat tiedot ja muut hakijan ilmoittamat tiedot). Tiedot saadaan työnhakijoilta itseltään.

 

Säilytysaika

Tiettyyn hakuun kohdennettuja hakemuksia säilytetään työnhakijarekisterissä 13 kuukauden ajan täytetyn tehtävän työhönottopäätöksestä lukien. Avoimia hakemuksia säilytetään 13 kuukauden ajan sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana työnhakija on jättänyt avoimen hakemuksen.

 

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Evästeiden käyttö

Kotisivumme käyttävät evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen ja kotisivujen parantamiseksi, selvittääksemme, mitkä kotisivujen sisällöt ovat käyttäjille mielenkiintoisimpia, ja mainosten näyttämiseen sekä kohdentamiseen. Käytetyt evästeet ovat HubSpot-, GoogleAnalytics-, ja Hotjar -evästeet (jotka keräävät tietoa vierailuista sivustoillamme) sekä Facebook-eväste (seurantakoodi, joka kerää tietoa käyttäjän käyttäytymisestä kotisivuillamme, jonka avulla voimme kohdentaa sinulle mainontaa Facebookissa). Käyttämällä kotisivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön. Yhdistämällä kuitenkin mahdollisten lomakkeiden kautta antamaasi tietoa voimme myös luoda sinusta profiilin, jonka avulla voimme esittää entistä paremmin sinulle räätälöityä sisältöä ja mainontaa eri medioissa sekä kehittää käyttäjäkokemusta.

Internetselaimet hyväksyvät usein evästeet automaattisesti. Selaimen asetuksia voi muokata ja siten poistaa evästeet käytöstä. Mikäli kiellät evästeiden käytön, kaikki verkkosivustot eivät välttämättä toimi kunnolla.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. Manuaalinen aineisto

Tiedot säilytetään yhtiön lukituissa tiloissa.

  1. Sähköinen aineisto

Rekisteriin liittyvät tiedot löytyvät pääosin sähköisessä muodossa. Pääsy rekisterin tietoihin on vain organisaation rekrytointiprosessia hoitavilla henkilöstön jäsenillä. Tietojärjestelmässä on käyttäjätunnus- ja salasanalukitus.

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, joka sijaitsee Euroopan unionin alueella.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan kansallisia ja EU:n henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä ja periaatteita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Tarkastusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin (15 artiklan mukainen tarkastusoikeus) sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista (16 artikla) tai poistamista (17 artikla) taikka käsittelyn rajoittamista (18 artikla) tai vastustaa käsittelyä (21 artikla). Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö voidaan antaa rekisterinpitäjälle MaxBuild Oy:n toimitiloissa. Tietosuojan turvaamiseksi tietojen tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä tarkistetaan rekisteröidyn henkilöllisyys. Muissa rekisteröityjen oikeuksia koskevissa asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilöihin tai muuhun asiakaspalveluhenkilöön, kenen kanssa rekisteröity on asioinut.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Viimeksi päivitetty 12.11.2019.