Alustava nimivaraus

Alustava nimivaraus ei ole sitova, eikä siitä makseta varausmaksua. Nimivaraus on voimassa asuntomyyjän kanssa sovitun ajan, jolloin sinulla on aikaa selvitellä rahoitusta jne.

Asuntokauppalaki

Asunto-osakkeiden kaupasta säädetään asuntokauppalaissa. Asuntokauppalaki
on kuluttajaa suojaava laki, joka määrittää kuluttajan vähimmäisoikeudet asunnon kaupassa. Asuntokauppalaki käsittää muun muassa määräykset asuntokaupan tekemisestä ja osakkeen ostajan suojaamisesta rakennusvaiheessa.

Ennakkomarkkinointivaihe

Edeltää asunnon varsinaista markkinointivaihetta. Sen tarkoituksena on selvittää kohteen kiinnostavuus. Ennakkomarkkinoinnin perusteella päätetään, ryhdytäänkö kohdetta rakentamaan. Kohteen ollessa ennakkomarkkinoinnissa on kohteesta ja asunnoista olemassa alustavat tiedot sekä hinnat. Ennakkomarkkinoinnin aikana tehdyt varaukset eivät ole sitovia.

Ensiasunnonostaja

Mikäli olet 18-39-vuotias ensiasunnon ostaja, tulet omistamaan tulevasta ensiasunnostasi vähintään 50%, ostat asunnon omaan käyttöösi, muutat siihen kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta, et ole aiemmin omistanut vähintään 50% asunnosta tai asuinrakennuksesta, sinun ei tällöin tarvitse maksaa ensiasunnostasi varainsiirtoveroa.

Hoitovastike

Kuukausittain taloyhtiölle maksettava hoitovastikemaksu, joka kattaa esimerkiksi rakennuksen ylläpitokustannukset, kiinteistöhuollon, ulkoalueiden huollon, lämmityskustannukset, yhteisten tilojen sähkölaskut, kiinteistöveron ja yhtiön vakuutusmaksut.

Käsirahasopimus

Käsirahasopimus tarkoittaa käsirahan maksamista asunnon varaamiseksi. Mikäli ostaja peruu kaupan, saa myyjä pitää jo maksetun käsirahan. Kaupan toteutuessa käsiraha lasketaan osaksi maksettua kauppahintaa.

Muuttotarkastus

Ennen muuttopäivää uudisasunnossa järjestettävä tarkastus, jonne jokainen osakkeenostaja kutsutaan. Muuttotarkastuksessa tarkastetaan asunnossa tehdyt materiaalivalinnat ja mahdolliset muutostyöt. Muuttotarkastuksessa mahdollisesti havaitut virheet kirjataan ylös ja ne korjataan ennen muuttoa. Asuntokauppalain mukaan myyjä saa kuitenkin siirtää pienten, asumista haittaamattomien virheiden korjauksen vuositarkastuksen yhteyteen.Virheiden korjaamisesta voidaan sopia myös tapauskohtaisesti.

Rahoitusvastike = pääomavastike

Pääomavastikkeella katetaan ostettavien asunto-osakkeiden osalle tuleva osuus yhtiön lainoista. Osassa uudiskohteista yhtiölle on neuvoteltu lyhennysvapaita vuosia kohteen valmistumisesta alkaen. Tällöin on mahdollista maksaa lyhennysvapaan aikana pääomavastikkeena vain yhtiölainan korkokulut. Oman osuutensa yhtiölainasta voi halutessaan maksaa valmistumisen yhteydessä pois tai lyhentää osissa (25%, 50%, 75%, 100%).

Rakennustyön tarkkailija

Asunnonostajilla on oikeus nimittää tarkkailijvalvomaan rakentamisvaiheen teknistä toteutumista.
Tarkkailijal
la on asuntokauppalaissa määritelty pätevyysvaatimus ja hänen toimikautensa kestää rakentamisvaiheen loppuun. Rakennustyön tarkkailijan nimittäminen on vapaaehtoista ja palkkion maksavat ostajat. Valinta tapahtuu osakkeenostajien kokouksessa.
 

RS-järjestelmä

Lyhenne RS tulee sanoista rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema. Rakennusvaiheessa myytävät asunnot kuuluvat rakentamisen suojajärjestelmäpiiriin. RS-järjestelmä suojaa asunnon ostajaa velvoittamalla rakentajaa asettamaan tietyt vakuudet, joiden avulla asuinrakennuksen rakentaminen on mahdollista myös rakentajan mahdollisissa ongelmatilanteissa. RS-järjestelmä on määritelty Asuntokauppalain 2. luvussa.

RS-kohde

Kohteet, joissa rakentamisvaiheessa myytävien asuntojen ostajien taloudelliset ja oikeudelliset edut suojataan Asuntokauppalain 2. luvussa säädetyllä tavalla. Suojamääräykset käsittävät mm:

  • asuntokauppa kirjallisena
  • turva-asiakirjat säilytettävä RS-pankissa
  • rakentamisaikainen vakuus
  • suorituskyvyttömyysvakuus

Osakkeenostajien kokous

Rakentajan velvollisuus on järjestää osakkeenostajien kokous, kun kohteen osakkeista on myyty 25%.Osakkeenostajat kutsutaan kokoukseen kirjallisesti. Kokouksessa kerrotaan rakennustyön etenemisestä ja osakkeenostajilla on mahdollisuus valita oma rakennustyöntarkkailija ja ylimääräinen tilintarkastaja.

Tontinvuokravastike

Tontinvuokravastikkeella katetaan ostettavien asunto-osakkeiden osalle tulevaosuus yhtiön tontin vuokrasta. Tämä koskee niitä kohteita, joissa on ilmoitettu olevan vuokratontti.

Tulossa oleva kohde

Suunnitteilla oleva kohde, joka ei ole vielä ennakkomarkkinoinnissa eikä myynnissäKohteesta ei tässä vaiheessa ole asuntojen hintoja eikä lopullisia suunnitelmia. Tulossa olevaan kohteeseen voi kuitenkin ilmoittautua kiinnostuneeksi. Toimitamme lisätietoja kohteesta ensimmäisenä kiinnostuneeksi ilmoittautuneille heti ennakkomarkkinoinnin alkaessa.

Turva-asiakirjat eli RS-asiakirjat

Asunto-osakeyhtiötä ja sen rakentamisvaihetta koskevat asiakirjat, jotka on toimitettava säilytettäväksi pankkiin kohteen rakentamisajaksi. Kohteen turva-asiakirjat käsittävät muun muassa rakentamisaikaisia vakuuksia koskevat todistukset sekä taloussuunnitelman, kiinteistön tiedot, rakennusluvan ja rakennuslupapiirustukset, rakennustapaselostuksen sekä urakkasopimuksen.
 

Varainsiirtovero

Asunto-osakkeen kaupasta on maksettava varainsiirtoveroa, jonka maksaa ostaja. Varainsiirtovero on kaksi (2) prosenttia asunnon velattomasta hinnasta. Vero on maksettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestäOmistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Ostajan on annettava asunto-osakeyhtiölle selvitys maksetusta varainsiirtoverosta, jonka jälkeen ostaja merkitään asunto-osakeyhtiön osakasluetteloon. Eli ostaja toimittaa isännöitsijälle varainsiirtoveroilmoituksen ja maksukuitin.

Velaton hinta

Velattomalla hinnalla tarkoitetaan myyntihintaan lisättynä myytävien osakkeiden osalle tulevaa osuutta yhtiön lainoista. Myyntihinta (eli kauppahinta) + yhtiön lainaosuus = velaton hinta.

Varaussopimus ja varausmaksu

Ennakkomarkkinointivaiheessa voidaan tehdä asuntokohtaiset varaussopimukset. Varausmaksu on yleensä 2.000 euroa. Varaussopimus eikä varausmaksu ole sitovia eli mikäli kohteen rakentamista ei aloiteta tai ostajakandidaatti tulee katumapäälle tmv., varaussopimus raukeaa ja varausmaksu palautetaan.

Yhtiölaina

Ostettavien asunto-osakkeiden osalle tuleva osuus yhtiön lainoista. Yhtiölaina on maksettavissa kokonaan tai osittain pois kohteen valmistuessa. Mikäli yhtiölainaa ei makseta kokonaan pois (tai osina) kohteen valmistuessa, sitä lyhennetään rahoitusvastikkeena asunto-osakeyhtiölle kuukausittain.

Ylimääräinen tilintarkastaja

Rakenteilla olevan asunto-osakeyhtiön asunnon ostajana voit halutessasi valita ylimääräisen tilintarkastajan valvomaan rakennusaikaista taloutta ja rahaliikennettä. Tilintarkastajan nimittäminen on vapaaehtoista ja palkkion maksavat ostajat. Valinta tapahtuu rakennusaikana järjestettävässä
osakkeenostajien kokouksessa.