<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=216656025545213&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

 

Suomen kansallisen henkilötietolainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta) mukainen rekisteriseloste käsittelytoimista

 

Yhteisrekisterinpitäjät ja yhteystiedot

MaxBuild Oy

Hiomotie 19 (11. krs), 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2238436-7

puhelin: 020757100 (vaihde)

sähköposti: info@maxbuild.fi

 

MaxBuild Uudistuotanto Oy

Hiomotie 19 (11. krs), 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2911095-9

puhelin: 0207571025 (vaihde)

sähköposti: info@maxbuild.fi

 

MaxBuild Korjausrakentaminen Oy

Hiomotie 19 (11. krs), 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2911101-1

puhelin: 0207571030 (vaihde)

sähköposti: info@maxbuild.fi

 

MaxBuild Talotekniikka Oy

Hiomotie 19 (11. krs), 00380 Helsinki

Y-tunnus: 2371626-3

puhelin: 0207571020 (vaihde)

sähköposti: info@maxbuild.fi

 

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Merita Kettunen, merita.kettunen@maxbuild.fi (MaxBuild Oy)

Marja-Leena Tukia, maiju.tukia@maxbuild.fi (MaxBuild Uudistuotanto Oy)

Henna Reponen, henna.reponen@maxbuild.fi (MaxBuild Korjausrakentaminen Oy)

Lauri Laaksonen, lauri.laaksonen@maxbuild.fi (MaxBuild Talotekniikka Oy)

 

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Asiakas- ja markkinointirekisteri, johon on merkitty asiakkaita ja mahdollisia tulevia asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneet myymistämme tuotteista ja palveluista, koskevat tiedot.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi. Tietoja käsitellään rekisterinpitäjien ja asiakkaan / tilaajan välisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden ja oikeuksien täyttämiseksi. Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen ja kehittämiseen liittyen, tilastollisiin tarkoituksiin ja asiakkaan tunnistamista varten.

Rekisterin tietoja käytetään myös markkinointiin ja suoramarkkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi.

 

Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään sopimukseen ja/tai rekisterinpitäjien oikeutettuun etuun perustuen.

Henkilötietojen mahdolliset luovutukset kolmansille osapuolille perustuvat rekisteröidyn suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tietojen käsittely sähköistä suoramarkkinointia varten perustuu rekisteröidyn etukäteiseen suostumukseen.

Tietojen käsittely suostumuksen perusteella on mahdollista myös muissa erikseen määritellyissä tilanteissa. Näissä mahdollisissa muissa tilanteissa suostumuksen antamista koskeva pyyntö esitetään selvästi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteristä löytyy seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, asiakkaan itsensä antamat muut mahdolliset tiedot mukaan lukien mielenkiinnon kohteet, asiakkaan itsensä antamat suostumukset, asiakkuuteen liittyvät tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot.

Mikäli rekisteröity ei anna tarvittavia henkilötietoja, asunnon kauppasopimusta tai muutos- ja lisätöiden tekemistä koskevaa sopimusta ei voida tehdä. Henkilötietojen antaminen rekisteriin on sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä (asiakkaalta) itseltään taikka urakkasopimuksen solmineelta tilaajalta tai sen edustajalta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä, tilaajana toimivalta asunto-osakeyhtiöltä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

Säilytysaika

Asiakkaiden tietoja säilytetään rekisterissä rekisterinpitäjien takuiden ja vastuiden ajan sekä lainsäädännön edellyttämät ajat.

Markkinointitarkoituksiin tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tiedon käyttötarkoituksen vuoksi tarpeellista.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta yhteisrekisterinpitäjien lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa rakennus- tai saneerauskohteen valikoiduille yhteistyökumppaneille tai muille palveluntarjoajille rekisteröidyn suostumuksella tai rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan mukaisesti milloin tahansa.

 

Tietojen siirto

Tietoja siirretään vain valtioihin ja toimijoille, joissa on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti riittävä tietosuojan taso.

Käytettyjen tietojärjestelmien palvelimet sijaitsevat pääosin EU:n alueella ja osittain Euroopan komission hyväksymän Privacy Shield -järjestelmään (Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1250, annettu 12.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY nojalla EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman tietosuojan tason riittävyydestä) liittyneen yrityksen palvelimella Yhdysvalloissa.

 

Evästeiden käyttö

Kotisivumme käyttävät evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen ja kotisivujen parantamiseksi, selvittääksemme, mitkä kotisivujen sisällöt ovat käyttäjille mielenkiintoisimpia, ja mainosten näyttämiseen sekä kohdentamiseen. Käytetyt evästeet ovat HubSpot-, GoogleAnalytics-, ja Hotjar -evästeet (jotka keräävät tietoa vierailuista sivustoillamme) sekä Facebook-eväste (seurantakoodi, joka kerää tietoa käyttäjän käyttäytymisestä kotisivuillamme, jonka avulla voimme kohdentaa sinulle mainontaa Facebookissa). Käyttämällä kotisivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön. Yhdistämällä kuitenkin

mahdollisten lomakkeiden kautta antamaasi tietoa voimme myös luoda sinusta profiilin, jonka avulla voimme esittää entistä paremmin sinulle räätälöityä sisältöä ja mainontaa eri medioissa sekä kehittää käyttäjäkokemusta.

Internetselaimet hyväksyvät usein evästeet automaattisesti. Selaimen asetuksia voi muokata ja siten poistaa evästeet käytöstä. Mikäli kiellät evästeiden käytön, kaikki verkkosivustot eivät välttämättä toimi kunnolla.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Tiedot säilytetään yhtiön toimistolla lukitussa tilassa.

B. Sähköinen aineisto

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa siihen soveltuvissa tietojärjestelmissä. Tietojärjestelmissä on käyttäjätunnus- ja salasanalukitus. Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä ja siinä laajuudessa kuin palveluntarjoaminen, myyntityö, tiedotus tai muu asiakassuhteeseen liittyvän asian hoito tai markkinointitoimi edellyttää. Käytetyt tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisin tietoteknisin toimenpitein.

Rekisteriä säilytetään suojatuilla palvelimilla EU:n alueella ja Yhdysvalloissa (Privacy Shield -järjestelmään kuuluvan yrityksen palvelimilla).

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan kansallisia ja EU:n henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä ja periaatteita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Tarkastusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin (15 artiklan mukainen tarkastusoikeus) sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista (16 artikla) tai poistamista (17 artikla) taikka käsittelyn rajoittamista (18 artikla) tai vastustaa käsittelyä (21 artikla). Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö voidaan antaa rekisterinpitäjille MaxBuild Oy:n toimitiloissa. Tietosuojan turvaamiseksi tietojen tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä tarkistetaan rekisteröidyn henkilöllisyys. Muissa rekisteröityjen oikeuksia koskevissa asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteristä vastaaviin henkilöihin tai muuhun asiakaspalveluhenkilöön, kenen kanssa rekisteröity on asioinut.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto tulee osoittaa rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle tai asiakaspalveluvastaavalle.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Suomessa Tietosuojavaltuutettu), jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Viimeksi päivitetty 25.6.2019.